Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

The wonderland of languages (Erasmus +)
Γενιτσαρίδου Καλλιόπη, Πουλικαράκου Αγλαΐα, Αλεγκάκης Γεώργιος
17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Περίληψη


Όπως προσδιορίζεται από τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 - η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ένας παράγοντας για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής, αφορά στις λεγόμενες βασικές δεξιότητες. Παρουσιάζεται πώς μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι μαθητές βελτιώνουν γλωσσικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες, συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και γενικότερα στη διαδικασία της μάθησης, αναπτύξουν βασικές δεξιότητες μέσα από τον προφορικό και γραπτό λόγο, αλλά και μέσα από τεχνικές μίμησης και θεάτρου, εφαρμόζουν αποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας στη μητρική και ξένη γλώσσα, αλληλεπιδρούν διαπροσωπικά, λειτουργήσουν συνεργατικά, εκφράζονται δημιουργικά και καλλιτεχνικά και ανακαλύπτουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου